Czego dotyczą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy w 2017 roku ?

20

Styczeń

Kodeks Pracy to podstawowe narzędzie prawne, regulujące  prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Treści zawarte w Kodeksie Pracy przede wszystkim określają takie kwestie jak: sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania oraz dochodzenia należnych pracownikowi świadczeń. W bieżącym roku  zgodnie z  Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138) z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła modyfikacja kilku przepisów w Kodeksie Pracy. Zmiany w przepisach prawa pracy dotyczą przede wszystkim przepisów w zakresie:

 • regulaminu wynagradzania,
 • wydawania świadectw pracy,
 • wprowadzania regulaminu pracy,
 • współodpowiedzialności materialnej pracownika,
 • terminów odwołania do sądu pracy

Pierwsza ze zmian w Kodeksie pracy nastąpiła w Dziale III Wynagrodzenia, pojawiło się nowe brzmienie w artykule 77[2] otrzymał § 1 oraz dodano podpunkt § 1[1] i 1[2]. Zmiany dotyczą przede wszystkim dokumentów regulujących sposób płatności za wykonaną pracę. Regulacje te od tej pory mogą być zawarte w tak zwanym regulaminie wynagrodzenia.  W przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ma obowiązek stworzenia regulaminu wynagrodzenia.  Do stworzenia stosownego regulaminu wynagrodzenia prawo mają także pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 osób podobnie jak pracodawcy którzy zatrudniają więcej niż 20 osób ale mniej niż 50, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. W treści regulaminu wynagradzania pracodawca może również ustalić inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

 

Kolejne duże zmiany zaszły w przepisach dotyczących obowiązków pracodawcy i pracownika zawartych w Dziale IV Kodeksu Pracy. W artykule 97, nowe brzmienie otrzymały punkty 1–1[3]. Zgodnie z nowelizacją ustawy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania  pracownikowi świadectwa pracy, w przypadku jeżeli nie zamierza podjąć z nim dalszej współpracy w przeciągu dłuższym niż 7 dni, od dnia rozwiązania stosunku pracy. Natomiast jeżeli od dnia wygaśnięcia umowy pracodawca zawarł kolejną umowę cywilno-prawną z pracownikiem, świadectwo pracy wydawane jest jedynie na podstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku pracownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jego przedłożenia. Ważnym punktem regulacji jest także wzmianka, iż wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Najmniejsze z tegorocznych zmian dotyczyły zmiany teoretycznej nowelizacji prawa praca w Dziale V, którego treść reguluje odpowiedzialność materialną spoczywającą na pracowniku. Nowe brzmienie otrzymało drugie zdanie w art. 125 w § 1, mianowicie: „Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności”

Ostatnie z ustaleń dotyczy Działu XII – Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Nowe brzmienie otrzymał art. 264, którego treści dotyczą terminów składania wniosków do sądu pracy. Tym samym odwołanie w sprawie odstąpienia od zawartej umowy należy złożyć do sądu pracy w przeciągu 21 dni od dnia faktycznego otrzymania pisma wypowiadającego umowę. Tożsamy okres składania wniosków obowiązuje w przypadku składania żądania przywrócenia do pracy czy też odszkodowania  w związku z otrzymaniem zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę odszkodowania  do sądu pracy w przeciągu  21 dni od dnia bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Podobnie jest w przypadku żądania nawiązania umowy o pracę, które także należy wnieść do sądu pracy w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

 

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Zapisane oferty (0)
X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię*

nazwisko*

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

Administrator danych osobowych
O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

Cele przetwarzania danych
Twoje dane przetwarzane będą w celu:

a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


Okres przetwarzania danych
W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


Przekazywanie danych
W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


Wymóg podania danych
Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


Przysługuje Ci prawo
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania poprawienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
 • wycofanie zgody,
 • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 • żądanie poprawienia swoich danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Dziękujemy za Twoją zgodę!

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.