Time2Work logo white

Are you looking for a job?

Provide us with your personal data and we will find it for you!

Click to collect data from Facebook

Forename*

Surname*

Sex*

Telephone number

E-mail*

Please enter your own e-mail address, this address will be assigned to your application.

By filling in the registration form you agree to have your personal data processed in accordance with (more)

Personal data controller
The entity responsible for the purpose and manner of processing job seekers’ personal data is time2work sp. z o.o. with its registered office at ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161493934 - the personal data controller..

The purpose of data processing
Your data will be processed for the following purposes:

a) the selection and recruitment process for time2work customers (the legal basis for data processing is your consent - Article 6 clause 1 letter a of GDPR) - you give your consent by sending your CV or filling in the registration form, and /or

b) the selection and recruitment process within the data controller's own job offers (the legal basis for processing data, according to the labour law regulations or the Civil Code, is the conclusion and execution of an agreement - Article 6 clause 1 letter b of GDPR). All data outside this catalogue will be processed on the basis of your consent given by providing us with your data, and/or

c) employment within the scope of the data controller’s own recruitment process (the legal basis is Article 22 of the Labour Code and §1 of the Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 28 May 1996 on the scope of documentation related to the employment relationship and employees’ personal files to be kept by the employer), and/or

d) the demonstration of the exercise of your rights (the legal basis of data processing is the data controller’s legitimate interest - Article 6 clause 1 letter f of GDPR).

e) providing you with marketing content related to job offers and income tax settlement, if you give your additional consent to that.(more)

The period of data processing
In the event of a), your personal data will be processed until you withdraw your consent, or for one year from the time of your latest application. You may withdraw your consent by writing to this e-mail address: dane.osobowe@time2work.pl or providing the recruitment officer with such information.
In the event of b), your personal data will be processed for 4 months after the completion of the recruitment process.
In the event of c), your personal data will be processed for the time ensuing from the performance of the agreement and the applicable legal obligations,
In the event of d), your personal data will be processed for the time of the limitation period for claims related to personal data processing or recruitment processes,
In the event of e), your personal data will be processed until you withdraw your consent, or for one year from the time of your latest application. You may withdraw your consent by writing to this e-mail address:dane.osobowe@time2work.pl or providing the recruitment officer with such information.


Transfer of personal data
Due to the recruitment processes, your personal data can be transferred to companies providing IT and office management services. Furthermore, upon obtaining your consent, your data can also be transferred to a potential employer, and if you become employed, to relevant public administration offices.

Your data will not be transferred to any recipients in third countries.


Requirement to provide personal data
Pursuant to Article 22 1 of the Labour Code, you are required to provide your personal data in order to participate in the recruitment process. Providing additional information is voluntary.


You have the right
 • access to your data and receive a copy,
 • request to correct your data,
 • deletion or limitation of personal data processing,
 • to object if your data are processed on the basis of Article 6 clause 1 letter f of GDPR,
 • to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.
You can direct requests for rights to: dane.osobowe@time2work.pl

Together with TimeTax sp.z o.o., we decide on the purpose and means of processing your data for marketing purposes. This means that: (more)


The controllers of your personal data will be:

Co-administrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Co-administrator II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

These companies co-administer personal data only of persons expressing marketing consent (ticking the checkbox). Your data will be processed in order to provide you with current job offers and information on foreign settlements, therefore they can only be transferred to companies that provide IT services. We will process data based on your consent - art. 6 section 1 letter and GDPR.
You give your consent voluntarily and it is not a condition for the recruitment process. We process your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation. Your data will be processed by us for a period of 2 years, or until you withdraw your consent after this time will be deleted. You can contact the Administrator at any time by e-mail at the following address: dane.osobowe@time2work.pl or to Co-Administrator II: by e-mail to the following address: dane.osobowe@timetax.pl with request for:
 • withdrawal of consent,
 • access to your data and receive a copy,
 • request to correct your data,
 • deletion or limitation of personal data processing,
 • to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

You can direct requests for rights to: dane.osobowe@time2work.pl

I agree to the processing of my personal data for marketing purposes and to receiving information concerning new job offers and income tax settlements sent to my e- mail address given in the form.

I agree to the processing of my personal data for marketing purposes and to receiving information concerning new job offers and income tax settlements sent in the form of a text message to my telephone number given in the form.

Thank you for your consent!

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Saved jobs (0)
X

Apply for:

Contact details

name*

surname*

sex

phone number

e-mail

Please enter your own e-mail address, this address will be assigned to your application.

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

Administrator danych osobowych
O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

Cele przetwarzania danych
Twoje dane przetwarzane będą w celu:

a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


Okres przetwarzania danych
W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


Przekazywanie danych
W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


Wymóg podania danych
Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


Przysługuje Ci prawo
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania poprawienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
 • wycofanie zgody,
 • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 • żądanie poprawienia swoich danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Dziękujemy za Twoją zgodę!

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.